Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Laboratorium Drogowe

Kierownik: dr inż. Stanisław Majer
tel. 91-449-41-46
e-mail: majer@zut.edu.pl

Zakres prowadzonych prac w Laboratorium Drogowym
  Grunty
 1. badanie klasyfikacyjne wg PN-B-86-02480:1986, PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2: określenie granic konsystencji wg PN-B-04481:1988 i PKN-CEN ISO/TS17892-12:2009; oznaczenie nasiąkliwości;
 2. badanie powierzchni właściwej wg PN-B-04481:1988;
 3. oznaczenie gęstości maksymalnej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej, wskaźnika nośności, pęcznienia odpowiednio wg PN-B-04481:1988, PN-EN 13286-2:2010, PN-EN 13286-47:2007, PN-S-02205:1998;
 4. określenie wskaźnika i stopnia zagęszczenia BN-77/8931-12 i PN-EN ISO 22476-2:2005 i PN-B-04452:2002;
 5. badanie nośności i modułu odkształcenia wg BN-68/8931-04 i PN-S-02205:1998;
 6. oznaczenie kapilarności czynnej i biernej wg PN-B-04493:1960;
 7. badanie wskaźnika piaskowego wg BN-64/8931-01 i PN-EN 933-8:2001;

 8. Kruszywa (zgodnie z PN-EN 13043)
 9. analiza sitowa poszczególnych frakcji kruszyw z określeniem kategorii uziarnienia (Gc, GA, GF) oraz tolerancji typowego uziarnienia dla kruszyw grubych (G) lub drobnych i o ciągłym uziarnieniu (GTC) oraz zawartości pyłu (f) wg PN-EN 933-1;
 10. badania jakości pyłu za pomocą błękitu metylenowego (MBF) wg PN-EN 933-9;
 11. badanie kształtu kruszywa grubego (wskaźnik kształtu SI) wg PN-EN 933-4;
 12. oznaczenie zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym (C) wg PN-EN 933-5;
 13. oznaczenie zawartości ziaren o powierzchni przekruszon2591, asfalty mej i łamanej w kruszywie grubym (C) wg PN-EN 933-5

 14. Lepiszcza asfaltowe (asfalty drogowe zgodnie PN-EN 1odyfikowane wg PN-EN 14023 oraz emlisje asfaltowe kationowe wg WT-3)
 15. oznaczenie penetracji igłą wg EN 1426;
 16. oznaczenie temperatury mięknienia - Metoda Pierścień i Klia wg EN 1427;
 17. oznaczenie temperatury łamliwości Fraassa wg EN 12593;
 18. badanie ciągliwości z pomiarem siły wg EN 13587;
 19. oznaczenie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza. Cz.1: Metoda RTFOT wg EN 12607-1;
 20. oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych wg EN 13398;
 21. oznaczenie stabilności magazynowania asfaltów modyfikowanych wg EN 13399;
 22. oznaczenie stabilności emlisji asfaltowych w mieszaninie z cementem wg 12848;
 23. badanie rozpadu.Cz.1: oznaczenie indeksu rozpadu kationowych emlisji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym wg EN 13075-1;
 24. badanie rozpadu.Cz.2: oznaczenie czasu mieszania kationowych emlisji asfaltowych wg EN 13075-2;

 25. Mieszanki mineralno-asfaltowe i nawierzchniowe
 26. badanie klasyfikacyjne kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych wg PN-EN 13043;
 27. badanie cech fizycznych próbek MMA uformowanych w laboratorium lub pobranych z drogi PN-EN 13108-20;
 28. badanie cech wytrzymałościowych próbek MMA zgodnie z PN-EN 13108-20;
 29. opracowywanie receptur mieszanek mineralno-asfaltowych metodą empiryczną i funkcjonalną (również na obiekty inżynierskie) zgodnie z normami serii PN-EN 13108-1:7;
 30. oznaczenie sendymentacji emlisji asfaltowych wg EN 12847;
 31. oznaczenie pozostałości na sicie emlisji asfaltowych oraz trwałości magazynowanie wg EN 1429;
 32. badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych (ekstrakcji);
 33. kontrola jakości robót w trakcie wbudowywania warstw mineralno-asfaltowych;
 34. badanie nośności nawierzchni podatnych i półsztywnych belką Benkelmana i płytą VSS;
 35. badanie przyczepności materiałów do powierzchni Dyna Plil-off (np. pap asfaltowych);